interaktivní mapa

nerealizováno

v realizaci

dokončeno

základní informace

  • Uzemně planovací dokumentace
  • EIA
  • Dokumentace pro územní rozhodnut
  • Uzemní rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Stavební povolení

ANOTACE

Silnice I/11 tvoří významnou součást systému dálkových silnic Moravskoslezského kraje, nazývaného také Slezský kříž, a propojuje východní a západní část našeho kraje. Je jedinou spojnicí severních částí Moravy a Slezska s Čechami.

Silnice I/11, resp. její úsek - tzv. Prodloužená Rudná je pokračováním silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Stavba po svém dokončení naváže v městské části Poruba mimoúrovňovou křižovatkou Rudná – 17. listopadu na stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 vedoucí z Ostravy a napojí se na nově zprovozněný úsek silnice I/11 Ostrava, Mokré Lazce-hranice okresu Ostrava. Stavba je zařazena do souboru staveb s vazbou na zprovozněnou D 47 Lipník nad Bečvou-Ostrava.

V květnu 2017 bylo zprovozněno provizorní napojení části stavby na stávající silnice I/11 v prostoru za nákupním centrem Globus ve směru na Opavu. Na většině stavby se pracuje a je blízko dokončení. Stavební povolení chybí pouze na úseku v katastrálním území Poruba v délce 414 metrů v důsledku složité legislativy a napadání všech správních řízení. Jeden z pozemků ŘSD ČR v daném úseku hlavní trasy je zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy (více zde) a pro stavební řízení bylo nutno podle novely zákona o životním prostředí zpracovat novou dokumentaci EIA a získat souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (více zde).

Technické údaje

Název stavby:

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava

Katastrální území:

Krásné Pole, Stará Plesná, Pustkovec, Vřesina u Bílovce, Poruba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zhotovitel:

Sdružení „Prodloužená Rudná“
STRABAG a.s.
OHL ŽŠ a.s.
JHP spol. s.r.o.

Cena stavby: (dle smlouvy)

2 448 947 700 Kč (bez DPH)

Délka hlavní trasy:

6 657 m

Kategorie:

S 22,5/100 a S 24,5/100

Plocha vozovek:

198 276 m2

Počet stav. objektů:

123

Mimoúrovňové křižovatky: 2
Mostní objekty: 15 (délka: 1331,6 m)
Protihlukové stěny: 1 (délka: 1 933 m)
Opěrné zdi: 1 (délka: 6,01 m)
Přeložky a úpravy silnic I-III. tř.: 3 (délka : 1 701 m)
Přeložky a úpravy jiných kom.: 27 (ulice a MK: 6, polní cesty: 20, jiné: 1)
Přeložky inženýrských sítí: 22 (vodohospodářské: 9, elektro: 9, plynovody: 4)
Demolice: 4 (zahradní budovy: 3, ocelový přístřešek: 1)

Kácená zeleň:

Stromy do D 0,5 m: 2 748 ks
Stromy do D 0,9 m: 29 ks
Křoviny: 15 416 m

Přínosy

Pozitivní dopady trasy vedené po nové silnici I/11 lze spatřovat především ve zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a podpory rozvojových aktivit v dotčeném prostoru. Specifický pozitivní přínos uvažované dopravní stavby je dán její lokalizací ve směru na Opavu, tedy dalšímu hustěji obydlenému území, kde je třeba očekávat významné rozvojové impulsy vyplývající z uvedení do provozu komplexu silniční sítě související a navazující na vybudovanou dálnici D1.

V neposlední řadě dokončení silnice I/11 přinese významnou úlevu pro aktuálně zatíženou trasu vedoucí přes městský obvod Ostrava – Poruba (ulice 17. listopadu a ulici Opavská). Tato stávající infrastruktura je kapacitně vyčerpávána a v současnosti jsou místní obyvatelé zatížení nadměrným hlukem a také exhalacemi. Ve zcela nevyhovující pozici je přilehlá Fakultní nemocnice Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava. Silnice je vybavena protihlukovými stěnami, hláskami SOS, meteostanicí, sčítačem dopravy a retenčními a usazovacími nádržemi na vyústění silniční kanalizace.

Výhledy a prognózy

V rámci návrhu projektové dokumentace pro stavební povolení se počítá s výstavbou čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie S 22,5/100 a kategorie S 24,5/100 celkové délky 6 657 metrů. Při současných a výhledových intenzitách dopravy tato komunikace v této kategorii by měla vyhovět provozu minimálně na období nejbližších dvaceti let. Navrženou stavbou nedojde nyní ani v budoucnu k výraznému zásahu do životního prostředí v zájmovém území, neboť v trase budoucí komunikace se nenacházejí žádná chráněná ani ochranná pásma.

FOTOGALERIE

Historie stavby

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Historie stavby začíná stabilizací koridoru pro trasu silnice Prodloužená Rudná v územním plánu města Ostravy, který je hájen již více než 35 let. Stavba silnice Prodloužená Rudná je rozhodnutím Zastupitelstva města Ostravy schválena jako veřejně prospěšná stavba. Sledovaná stopa budoucí komunikace byla často veřejně diskutována a v roce 1999 v oblasti ulice Ke Skalce byla odsunuta z 60 m na vzdálenost 90 m od nejbližší zástavby. I přes velmi dobrou informovanost občanů a pozitivní změnu ze strany investora docházelo v blízkosti stopy po schválení územního plánu s koridorem pro silnici Prodloužená Rudná k výstavbě rodinných domů. Nyní někteří z těchto občanů úmyslně a velmi aktivně oddalují zprovoznění stavby, na kterou čeká celá stotisícová Poruba. Stavbu paradoxně prodlužují také četné legislativní změny, naposled novela zákona o životním prostředí.

2001
vyměření trasy stavby
2002
zpracování inženýrsko - geologického průzkumu
zpracování investičního záměru
2003
schválení investičního záměru
vypracování dokumentu EIA
2004
schválení dokumentu EIA
provedení územní archeologické studie
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
2005
provedení podrobného geotechnického průzkumu
vydání územního rozhodnutí
2006
nabytí právní moci územního rozhodnutí
provedení doplňkového geotechnického průzkumu
vypracování expertízy mostních objektů
vypracování dokumentace pro zadání stavby a pro stavební povolení
2007
zahájení inženýrské činnosti
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
2008
zpracování geologického průzkumu
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 2 SO z celkového počtu 96 SO)
podána žádost o změnu územního rozhodnutí z důvodu rozšíření trvalého záboru stavby vlivem technického dopřesnění v důsledku změny legislativy
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
2009
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 23 SO z celkového počtu 96 SO)
vypracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí
datum podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby Sdružení „Prodloužená Rudná“ (vedoucí sdružení Strabag a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.)
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
Probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
Probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
2010
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 5 SO z celkového počtu 96 SO)
úprava dokumentace pro stavební povolení
předání staveniště
aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
pozastavení realizace ministrem dopravy Vítem Bártou z důvodu nedostatku finančních prostředků
2011
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 5 SO z celkového počtu 96 SO)
vydání změny územního rozhodnutí
nabytí právní moci změny územního rozhodnutí
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
2012
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 13 SO z celkového počtu 96 SO)
vypracování aktualizace hlukové studie
sdělení pokynu k pokračování realizace zhotoviteli
probíhají výkupy pozemků
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2012 činily 26 mil.Kč
2013
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 32 SO z celkového počtu 96 SO)
vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
probíhají výkupy pozemků
probíhají jednání ke zrušení věcných břemen (více zde)
probíhají vyvlastňovací řízení vlastnického práva
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2013 činily 344 mil.Kč a byly určeny pouze na stavební objekt MÚK Rudná
2014
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 10 SO z celkového počtu 96 SO)
probíhají výkupy pozemků
probíhají jednání a řízení ke zrušení věcných břemen (více zde)
probíhá uzavírání smluv k věcným břemenům ve prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí
probíhají vyvlastňovací řízení omezení vlastnického práva ve prospěch správců sítí.
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2014 činily 701 mil.Kč
2015
vydání stavebních povolení a jejich nabytí právní moci (pro 2 SO z celkového počtu 96 SO)
1.5. vstoupil v platnost (1.4.2015) zákon o životním prostředí č. 39/2015 Sb. Veškerá stavební řízení stavby Prodloužená Rudná byla pozastavena z důvodu zpracování EIA stavby ze dne 5.8.2004 dle staré legislativy (tj. zákona č. 244/1992 Sb.).
probíhají přípravy a řízení k právoplatné EIA (více zde)
probíhají jednání a řízení ke zrušení věcných břemen (více zde)
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2015 činily 847 mil.Kč
2016
probíhají přípravy a řízení k právoplatné EIA (více zde)
probíhají jednání a řízení ke zrušení věcných břemen (více zde)
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2016 činily 554 mil.Kč
2017
probíhají přípravy a řízení k právoplatné EIA (více zde)
probíhají jednání a řízení ke zrušení věcných břemen (více zde)
zprovoznění úseku staré I/11 před Globusem ke zlepšení komfortu řidičů do doby zprovoznění nové silnice na hlavní trase (více zde)
stavební náklady (včetně inflace) za rok 2017 činí dosud 503 mil.Kč
2018
probíhají jednání a řízení ke zrušení věcných břemen (více zde)

Problematika stavby

Proč dosud není stavební povolení na cca 400m hlavní trasy stavby silnice I/11 Ostrava prodloužená Rudná – hranice okresu Opava ve staničení 14,486 – 14,900 km?

Žádost o stavební povolení na SO 101 (14,5 – 14,9 km) byla podána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy v březnu 2014 po dořešení soudního sporu k vyvlastňovanému pozemku v hlavní trase uvedeného úseku. Následně bylo zahájeno stavební řízení a vzhledem k váznoucím věcným břemenům na pozemku ŘSD ČR č. 2915/10 v k.ú. Poruba, který leží v hlavní trase uvedeného staničení, bylo stavební řízení pozastaveno. Dosud se nepodařilo věcná břemena vypořádat, navíc schválením novely zákona o životním prostředí č. 39/2015 Sb. přibyla nová podmínka pokračování stavebního řízení, nově zpracovat a schválit dokumentaci EIA pro uvedený úsek.

Prodloužená Rudná získala souhlasné stanovisko EIA dne 30. 11. 2017 po mnoha peripetiích, která jsou popsána níže v bodu 1. Jednu ze dvou klíčových překážek ŘSD ČR překonalo.

Stavební povolení pro uvedený úsek tak nyní závisí na vypořádání věcných břemen.

  • Problém EIA - vliv stavby na životní prostředí
  • Problém věcných břemen na pozemku ŘSD ČR č. 2915/10 v k.ú.Poruba v hlavní trase stavby

1. EIA

Od 1.4.2015 platí nový zákon č. 39/2015 Sb., na základě kterého je třeba znovu posoudit vliv stavby na životní prostředí tzv. EIA. Uvedená novela zákona pozastavila řadu staveb v České republice v různém stadiu výstavby. Veškerá stavební řízení u stavby Prodloužená Rudná byla pozastavena z důvodu zpracování EIA stavby ze dne 5.8.2004 dle staré legislativy (tj. zákona č. 244/1992 Sb.).

Na základě novely zákona o životním prostředí zaslalo ŘSD ČR dne 22.7.2015 žádost o vydání závazného stanoviska na MŽP. Žádost posuzoval místně příslušný orgán MŽP, odbor výkonu státní správy IX, Ostrava a dne 2.11.2016 vydal nesouhlasné závazné stanovisko.

Mezi tím byl pro urychlení výstavby prioritních staveb ČR schválen zákon 256/2016 Sb. s účinností od 5.8.2016 a nařízením Vlády ČR č. 283/2016 Sb. byl sestaven jmenovitý seznam dopravních staveb, ve kterém stavba silnice I/11 Prodloužená Rudná , přestože zde byla původně zařazena, v konečné verzi seznamu již uvedena nebyla.

V červnu 2016 bylo na žádost ŘSD ČR zpracováno Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.).

Zpracované oznámení bylo podáno dne 9.6.2016 na KÚ MSK Odbor ŽP a zem. za účelem provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Téhož dne 9.6.2016 oznámil KÚ MSK Odbor ŽP a zem. zahájení zjišťovacího řízení uvedeného záměru dle zákona o ochraně životního prostředí a dne 9.9.2016 vydal rozhodnutí, ve kterém sdělil, že uvedený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo postoupeno odvolacímu orgánu MŽP Odbor výkonu státní správy IX, Ostrava. Dne 22.12.2016 MŽP Ostrava vrátilo věc k novému projednání na KÚ MSK Odbor ŽP a zem.

Dne 10. 04. 2017 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů postoupil spisovou dokumentaci ke zjišťovacímu řízení EIA na MŽP pro nepříslušnost.

MŽP vydalo dne 2.6.2017 tiskovou zprávu, ve které uvádí, že vrací ŘSD ČR dokumentaci týkající se posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,90“ z důvodu nenaplnění zákonných požadavků. Silnice je v dokumentaci označena jako běžná komunikace I. třídy ale správně měla být označena jako silnice I. třídy určená pro motorová vozidla. V žádné z dosud vypracované projektové dokumentaci se však takový název nevyskytuje, argument MŽP lze tedy považovat za vykonstruovaný.

ŘSD ČR bezodkladně zadalo zpracování nové dokumentace pro posuzování dle zákona EIA a následně ji předloží na MŽP k posouzení.

Dne 17.7.2017 byl na webových stránkách MŽP Informační systém EIA založen záměr na stavbu „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“ a zveřejněna dokumentace EIA a informace k dokumentaci EIA. Zároveň byl pověřen řízením zpracování záměru příslušný úřad Ministerstva životního prostředí - Odbor výkonu státní správy IX, Ostrava a stanoven termín pro zaslání vyjádření do 16.8.2017.

Dne 31.7.2017 byl pověřen zpracováním posudku Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.

K dokumentaci se vyjádřilo celkem 14 subjektů, z toho Město Klimkovice po termínu. 7 vyjádření kladných, 6 de facto shodných vyjádření záporných.

Dne 31.8.2017 zaslal zpracovatel posudku žádost o vrácení Dokumentace EIA k doplnění ze dvou důvodů. Jako první důvod uvádí vzhledem k zaslaným nesouhlasným stanoviskům z pohledu formálnější správnosti doložit aktuální vyjádření příslušných úřadů vzhledem k možnému ovlivnění soustavy Natura 2000, resp. na doložení souladu s územně plánovací dokumentací, přestože je popis záměru v Oznámení z r.2016 a v Dokumentaci z r.2017 shodný. Druhým důvodem vrácení Dokumentace je požadavek na exaktní vyhodnocení změny hladiny dopadajícího akustického tlaku (hluku) na fasády nejbližších chráněných venkovních prostor staveb ve vazbě na změnu typu a výšky navrhovaných protihlukových stěn, s ohledem na výhledový stav po realizaci všech stavebních objektů. Dokumentace nenabídla možnost porovnání.

Dne 1.9.2017 vrátilo MŽP - Odbor výkonu státní správy IX, Ostrava Dokumentaci ŘSD ČR k jejímu doplnění.

ŘSD ČR bezodkladně zadalo hlukovou studii k odstranění uvedených důvodů a také zajistilo aktuální vyjádření příslušných úřadů k možnému ovlivnění soustavy Natura 2000.

Dne 12.9.2017 byla doplněná Dokumentace předána na MŽP v Ostravě. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 29.9.2017 na svém informačním portálu doplnění dokumentace a posudek k záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“.

Dne 2. 11. 2017 se uskutečnilo v sálu Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě veřejné projednání EIA dokumentace, doplnění dokumentace a posudku záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“. Odpůrci stavby se projednání nezúčastnili. Diskuse proběhla věcně a žádný z příspěvků nebyl proti uvedenému záměru.

Dne 30.11.2017 obdržel záměr stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“ od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko EIA. Stanovisko obsahuje několik podmínek. Tou zásadní je provedení měření hlukové zátěže v rámci zkušebního provozu. Součástí stavby budou protihlukové stěny a výsadba zeleně. Stanovisko také určuje podmínky k zamezení možného znečišťování půdy, vody, ovzduší a veřejných komunikací a nadměrného obtěžování obyvatel v průběhu výstavby.

2. Věcná břemena na pozemku ŘSD ČR č. 2915/10 v k.ú.Poruba v hlavní trase stavby

Pozemky pod komunikacemi musí být ve vlastnictví ČR bez dalších závazků. Jeden z pozemků hlavní trasy stavby silnice I/11 Prodloužená Rudná ve vlastnictví ŘSD ČR pozemek č. 2915/10 v k.ú. Poruba je však zatížen věcnými břemeny ve prospěch sousedních pozemků. Proč?

Pozemek č. 2915/10 vznikl z několika původních pozemků (2915/1, 682/1, 682/2, 683/2, 1295/2, 1295/3) a byl zanesen do katastru nemovitostí na základě geometrického plánu 1983-118/2006. Původní pozemky měly v katastru nemovitostí zapsány věcná břemena ve prospěch okolních pozemků (věcné břemeno volného příchodu a odchodu, příjezdu a odjezdu osobními i nákladními automobily, právo volného pohybu). Při zápisu pozemku 2915/10 do katastru nemovitostí Katastrální úřad Ostrava zapsal pozemek bez věcných břemen.

ŘSD ČR zakoupilo pozemek dne 24.8.2007. Právní účinky vkladu nabyly práva dne 29.8.2007. Pozemek byl v době koupě bez věcných břemen či jiných závazků.

V roce 2013 při žádosti o stavební povolení na část hlavní trasy bylo ŘSD ČR upozorněno stavebním úřadem, že pozemek č. 2915/10 má v katastru nemovitostí zapsaná věcná břemena ve prospěch pozemků. Byla zahájena intenzivní jednání s majiteli věcných břemen o možnostech jejich zrušení. Se všemi majiteli věcných břemen se však nepodařilo dohodnout.

Průtahy v jednání přineslo správní řízení o typu věcných břemen, zda mají být břemena zapsána ve prospěch pozemků, či ve prospěch osob. Snahou ŘSD ČR bylo zakotvit věcná břemena na osoby z důvodu zamezení úmyslného rozšiřování okruhu oprávněných. Řízení probíhalo na Katastrálním úřadě v Ostravě ve třech kolech vždy s jiným závěrem a vždy s odvoláním k Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu v Opavě, který vydal konečný verdikt až dne 4.5.2017. Věcná břemena na pozemku č. 2915/10 v k.ú. Poruba ve vlastnictví ŘSD ČR jsou zapsána jako věcná břemena ve prospěch pozemků (celkem 18), z nichž polovina je ve vlastnictví ŘSD ČR, s majiteli dvou pozemků byla vyjednána dohoda o zrušení věcného břemene, na zbývající pozemky byly podány na Magistrát města Ostravy žádosti o vyvlastnění věcných břemen.

Nyní probíhají vyvlastňovací řízení.

Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 000 Všeobecné a předběžné položky Ok
SO 010 Příprava území Ok
SO 020 Demolice zahradní chaty v km 14,834 Ok Ok Ok Ok
SO 021 Demolice zahradní chaty v km 15,191 Ok Ok Ok Ok
SO 022 Demolice zahradní chaty v km 15,238 Ok Ok Ok Ok
SO 023 Demolice zahradní chaty v km 15,300 Ok Ok Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 101 Silnice I/11, km 9,750 - 12,470 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 101 Silnice I/11, km 12,470-14,500 Ok Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
SO 101 Silnice I/11, km 14,500-14,900
SO 101 Silnice I/11, km 14,90-16,470 Ok Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
SO 110 MÚK Krásné Pole Ok Ok Ok Ok Ok
SO 111 MÚK RUDNÁ Ok Ok Ok Ok Ok
SO 120 Přeložka I/11 Opava - MÚK Krásné Pole Ok Ok Ok Ok
SO 121 Přeložka I/11 Poruba - MÚK Krásné Pole Ok Ok Ok Ok
SO 122 Úprava ulice Karla Svobody Ok Ok Ok
SO 123 Úprava ulice Krásnopolské Ok Ok Ok Ok Ok
SO 124 Úpravy MK k observatoři Ok Ok Ok Ok
SO 125 Úprava silnice III/4692 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 126 MK ke střelnici Ok Ok Ok Ok Ok
SO 127 Stezka k rybníku Skalka
SO 128 MK k ZOD Poruba Ok Ok Ok Ok
SO 129 Úpravy MK ke koupališti Ok Ok Ok Ok Ok
SO 151 Polní cesta PC - 1 Ok Ok Ok Ok
SO 152 Polní cesta PC - 2 Ok Ok Ok Ok
SO 153 Polní cesta PC - 3 Ok Ok Ok Ok
SO 154 Polní cesta PC - 4 Ok Ok Ok
SO 155 Polní cesta PC - 5 Ok Ok Ok Ok
SO 156 Polní cesta PC - 6 Ok Ok Ok Ok
SO 157 Polní cesta PC - 7 Ok Ok Ok Ok
SO 158 Polní cesta PC - 8 Ok Ok Ok Ok
SO 159 Polní cesta PC - 9 Ok Ok Ok Ok
SO 160 Polní cesta PC - 11 Ok Ok Ok Ok
SO 161 Polní cesta - Krásné Pole "I" Ok Ok Ok Ok
SO 162 Polní cesta - Krásné Pole "II" Ok Ok Ok Ok
SO 163 Polní cesta PC - 12 Ok Ok Ok Ok
SO 164 Polní cesta PC - 13 Ok Ok Ok Ok
SO 165 Polní cesta PC - 13 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 166 Polní cesta PC - 14
SO 167 Polní cesta PC - 15 Ok Ok Ok Ok
SO 168 Přeložka polní cesty - Rudná Ok Ok Ok Ok Ok
SO 169 Polní cesta PC - 16 Ok Ok Ok Ok
SO 170 Polní cesta PC - 17 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 191 Dopravní značení silnice I/11 Ok Ok
SO 192 Dopravní značení silnic II. a III- třídy Ok Ok
SO 193 Dopravní značení MK Ok Ok
SO 195 Dopravní opatření Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 201 Most přes potok v km 11,64 Ok Ok Ok Ok
SO 202 Most přes potok v km 12,545 Ok Ok Ok Ok
SO 203 Estakáda přes potok Porubka PJ Bílovec Ok Ok Ok Ok Ok
SO 204 Most přes Vřesinský potok v km 15,157 Ok Ok Ok Ok
SO 205 Most přes místní komunikaci v km 15,286 Ok Ok Ok Ok
SO 206 Most přes ul.17.listopadu v km 15,954 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 220 Nadjezd polní cesty v km 10,119 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 221 Nadjezd větve MÚK Krásné Pole v km 11,200 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 223 Nadjezd ulice Krásnopolská v km 12,201 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 224 Lávka přes I/11 v km 12,821 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 225 Nadjezd polní cesty v km 13,167 Ok Ok Ok Ok
SO 226 Nadjezd silnice III/4692 v km 14,398 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 227 Pojížděná lávka přes I/11 v km 14,784
SO 230 Most na přeložce silnice I/11 v km 0,280 Ok Ok Ok
SO 235 Kolektor v km 11,473 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 242 Opěrná zeď na vodovodu DN 700 Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - č.5 -km 15,600 - 15,930 Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - km 15,415 - 15,600 Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - km 15,058 - 15,415 Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - č.1 -km ??? Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - č.2 -km ??? Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - č.3 -km ??? Ok Ok Ok Ok
SO 270 Protihlukové stěny - č.4 -km 14,486 - 14,900
SO 270 Protihlukové stěny - č.4 -km 14,900 - 15,069 Ok Ok Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 301 Dešťová kanalizace v km 10,240 - 11,560 Ok Ok Ok Ok
SO 302 Dešťová kanalizace v km 11,700 - 12,440 Ok Ok Ok Ok
SO 303 Dešťová kanalizace v km 12,600 - 14,410 Ok Ok Ok Ok
SO 304 Dešťová kanalizace v km 14,420 - 15,270
SO 305 Dešťová kanalizace v km 15,310 - 15,910 Ok Ok Ok Ok
SO 310 Přeložka Vřesinského potoka Ok Ok Ok Ok
SO 320 Přeložka kanalizace DN 300 v km 15,145 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,285 Ok Ok Ok Ok
SO 340 Dešťová retenční nádrž na SO 301 Ok Ok Ok Ok
SO 341 Dešťová retenční nádrž na SO 302 Ok Ok Ok Ok
SO 342 Dešťová retenční nádrž na SO 303 Ok Ok Ok Ok
SO 343 Dešťová retenční nádrž na SO 304 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 344 Dešťová retenční nádrž na SO 305 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 351.1 Přeložka vodovodu OOV DN 1000 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 351.2 Ok Ok
SO 352.1 Přeložka vodovodu OOV DN 1200 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 352.2 Ok Ok
SO 353.1 Přeložka vodovodu OOV DN 900 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 353.2 Ok Ok
SO 353.3 Ok Ok
SO 360.1 Náhradní studna - p.Jiří Besta Ok Ok Ok Ok Ok
SO 360.2 Náhradní studna - p.Jindřich Sojka Ok Ok Ok Ok Ok
SO 360.3 Náhradní studna - p.Švidrnoch Ok Ok Ok Ok Ok
SO 360.4 Náhradní studna - p.Chrubasíková Ok Ok Ok Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 401 Přeložka venkovního vedení 22 kV v km 10,730-11,550 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 402 Úprava křižovatky venkovního vedení 22 kV v km 13,977 Ok Ok Ok Ok
SO 403 Úprava křižovatky venkovního vedení 22 kV v km 14,445 Ok Ok Ok Ok
SO 404 Úprava křižovatky venkovního vedení 22 kV v km 15,025 Ok Ok Ok Ok Ok
SO 411 Přeložka venkovního vedení nn - Plesná Ok Ok Ok Ok
SO 413 Přeložka venkovního vedení nn v km 15,403 Ok Ok Ok Ok
SO 414 Kabelová přípojka pro R1 (SOS) v km 11,570 Ok Ok Ok
SO 415 Kabelová přípojka pro R2 (SOS) v km 15,414 Ok Ok Ok
SO 416 Přemístění závory ZOD Poruba Ok Ok Ok Ok
SO 432 Úprava veřejného osvětlení v km 15,283 Ok Ok Ok
SO 433 Veřejné osvětlení MÚK Rudná Ok Ok Ok Ok
SO 433.1 Napájení portálů Ok
SO 451 Demontáž koaxiálního kabelu přenosové sítě v km 10,790 Ok Ok Ok
SO 452 659 Ok Ok Ok Ok
SO 453 Přeložka kabelu přístupové sítě - Plesná Ok Ok Ok
SO 454 Úprava kabelu přenosové sítě v km 12,200 Ok Ok Ok Ok
SO 455 Ochrana kabelu přenosové sítě v km 14,351 - 14,806 Ok Ok Ok Ok
SO 456 Přeložka kabelu přenosové sítě v km 16,000 Ok Ok Ok Ok
SO 457 Přeložka závěsného kabelu přístupové sítě v km 14,622 Ok Ok Ok
SO 458 Přeložka závěsného kabelu přístupové sítě v km 15,437 Ok Ok Ok
SO 459 Připojení systému SOS do ÚPS Ok
SO 491 Systém SOS - kabelová vedení Ok Ok
SO 492 Systém SOS - hlásky Ok Ok
SO 493 Systém SOS - šachty a prostupy Ok Ok
SO 494 Kabelovod pro optické kabely Ok Ok
SO 495 Systém SOS - automatický sčítač dopravy Ok
SO 496 Systém SOS - meteostanice Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 10,870 Ok Ok Ok
SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 10,850 Ok Ok Ok
SO 503 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,140 Ok Ok Ok Ok
SO 504 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 11,035 Ok Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 701 Přemístění silniční váhy Ok Ok Ok Ok
Číslo objektu Název objektu Stavební povolení SP (nabytí právní moci) Zahájení realizace Ukončení realizace Předání
SO 801 Vegetační úpravy silnice I/11 Ok
SO 802 Vegetační úpravy silnic II . a III. třídy Ok
SO 803 Vegetační úpravy MK
SO 810 Úpravy meliorací Ok Ok Ok
SO 820 Technické rekultivace rušených komunikací
SO 830 Technické rekultivace dočasných záborů do 1 roku Ok
SO 831 Rekultivace ploch dočasného záboru nad 1 rok Ok
SO 850 Oplocení silnice I/11 Ok Ok
SO 851 Úpravy oplocení ZOD a vjezdová brána Ok Ok Ok Ok

Aktuality

ROZJEĎTE S NÁMI RUDNOU !!!

ROZJEĎTE S NÁMI RUDNOU !!!

12.5. 2019

Po úspěšném happeningu  na (ne)prodloužené Rudné v září loňského roku pořádá spolek SWANKY další happening na staveništi stavby I/11 Ostrava prodloužen…

ČÍST VÍCE
KOMPLEXNÍ ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PODÁNA

KOMPLEXNÍ ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PODÁNA

18.4. 2019

Dnes ve čtvrtek 18. 4. 2019 nabylo právní moci zastavení stavebního řízení vydané Stavebním úřadem Městského obvodu Poruba. Jednalo o stavební povolení na stavební…

ČÍST VÍCE
První krůčky k dostavbě

První krůčky k dostavbě

13.2. 2019

První týdny nového roku přinesly první skutečné krůčky k dostavbě Prodloužené Rudné. Dne 30. 1. 2019 ŘSD ČR vzalo zpět žádost o stavební povolení na stavební objekt Stezka k…

ČÍST VÍCE
PŘINESE ROK 2019 PRODLOUŽENÉ RUDNÉ ZELENOU PRO DOSTAVBU?

PŘINESE ROK 2019 PRODLOUŽENÉ RUDNÉ ZELENOU PRO DOSTAVBU?

31.12. 2018

V uplynulém roce 2018 probíhala řízení k vyvlastnění věcných břemen a řízení ke stavebnímu povolení na zbývajících 414 m hlavní trasy Prodloužené…

ČÍST VÍCE
CO JE NOVÉHO S VĚCNÝMI BŘEMENY?

CO JE NOVÉHO S VĚCNÝMI BŘEMENY?

5.11. 2018

Z celkové délky 6 657 m stavby I/11 Ostrava prodloužená Rudná – hranice okresu Opava bylo postaveno a je připraveno ke zprovoznění 6 243 m. Na zbývajících 414 m dosud chybí…

ČÍST VÍCE
KDY BUDOU ZBÝVAJÍCÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ?

KDY BUDOU ZBÝVAJÍCÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ?

5.11. 2018

Z celkového počtu 123 stavebních objektů stavby I/11 Ostrava prodloužená Rudná – hranice okresu Opava již bylo postaveno 117, na zbývajících 6 stavebních objektů dosud chybí stavebn…

ČÍST VÍCE

Mediální výstupy

Odpůrci stavby Prodloužené Rudné stáhli námitky, dokončit se má příští rok

www.idnes.cz

Prodloužená Rudná odblokována

Prodloužená Rudná: první dohoda s Richtárem

opavsky.denik.cz

ŘSD se dohodlo s občany na protihlukových stěnách u Prodloužené Rudné

ostrava.idnes.cz

Reportáž České televize ze dne 27. 12. 2018 - Zlom v jednáních o Prodloužené Rudné - rozhovor s náměstkem hejtmana kraje Ing. Jakubem Unuckou, MBA

www.ceskatelevize.cz
Zobrazit vše